.

Site Kullanım Koşulları

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden,  eklerden   EK-1 Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi, EK-2 Tedgayrimenkul.com.tr İlan Hizmetleri, EK-3 İlan Verilmesi,Satışa Arzı,Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, EK-4 Gizlilik Politikası, EK-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, EK-6  tedgayrimenkul.com.tr Kullanıcı Sözleşmesi  http://tedgayrimenkul.com.tr/ Emlak Reklam ve Tanıtım alanlarında tedgayrimenkul.com.tr  Platformı dahilin de hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan tüm açıklamalar Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),  

Kemeraltı Mah. Org. M. Muğlalı Cad. Boyacı İş Hanı No: 20/1 MARMARİS adresinde Bulunan TED GAYRİMENKUL DEĞERLER LTD. ŞTİ. Adına Tüm hakları kayıtlı olan tedgayrimenkul.com.tr TED Gayrimenkul Değerler Ltd. Şti. nin internet alanında online sistemle yayın yapan Gayrimenkul Reklam ve Tanıtım Platformudur. (Bundan böyle sözleşmede kısaca TED olarak anılacaktır) tedgayrimenkul.com.tr platformuna bireysel üye veya iş ortağı olurken üyenin ve iş ortağının sözleşmeyi karşılıklı imzalaması veya elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olacaktır

2. Tanımlar

Alıcı: İşbu sözleşmede belirtilen Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi hizmetini kullanmak suretiyle; Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi üzerinden Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan Üye.

Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde “TED”  tarafından sağlanan hizmet.

Güvenli Hesap: Güvenli Elektronik Ticaret Sistemindeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için TED tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

Üye: tedgayrimenkul.com.tr  platformuna üye olan ve platform dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler.

Kullanıcı:  Platforma çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

Satıcı: İşbu sözleşmede belirtilen Güvenli Elektronik Ticaret hizmetini kullanmak suretiyle Üyelere yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal veya hizmetleri satışa arz eden gerçek veya tüzel kişi

Üye Platform : tedgayrimenkul.com.tr  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet siteleri.

TED Üyelik Hesabı  Üye’nin "Platform" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üye linkle ilgili konularda TED’e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Platform" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası.

"İlan Programları TED tarafından " Platform" içinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-2’de genel bir şekilde kapsamı açıklanan; TED Üyelik Sayfasında teknik özellikleri. " Platform" içinde bulunacağı konum, yayınlanma süresi, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden "Üye"ye seçim şansı tanınarak Üye’nin kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği "Platform" da yer alacak ilanlar.

TED Platform içerisinde "Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla TED tarafından ortaya konulan uygulamalar. TED Platformu" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmetlerinde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. TED tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar TED tarafından ilgili "Hizmet “in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.

TED PLATFORMU ARAYÜZÜ: Başta "Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve TED Veri tabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları TED’e ait olan tasarımlar içerisinde Platform üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

TED Veri tabanı: Platform dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği TED’ e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, " Platform" da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile " Platform" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TED tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TED tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

4.1. Üyelik Platformun ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından Platforma üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması. Kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve                  TED tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Platform a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve TED tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi TED tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Platform kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. TED her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık,  Platform da belirtilen kurallara aykırılık,  Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun TED bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun TED tarafından tespit edilmesi veya TED’in ticari kararları veya TED tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda TED " ın kendi iradesi ile verilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1.  Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Platform hizmetlerinden faydalanırken ve  Platformdaki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara,  Platformun ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. Üye  TED  EMLAK’ ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli.özel.ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden hangi isim altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Platform” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca TED’ e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Alıcı ve Satıcı üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin TED’ e bildirilmesi halinde TED Üye’nin kendisine bildirdiği adı soyadı bilgisini karşı tarafa verebilir.  

5.1.3.  Üyelerin, TED tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla TED Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifrenin güvenliğini sağlamaları, Üyelerin kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır.  Üye ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, Üyenin kendisi tarafından kullanılması üçüncü kişilerin eline geçmemesi gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye lerin, TED’in üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.  

5.1.4. Üye ler Platform dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin PLATFORM üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. TED Üyeler tarafından TED’e iletilen veya Platform üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.  

5.1.5.  Üyeler, TED’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. TED’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Partalı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. "Üyelerin,  Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", TED’in veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Platform üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TED ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.  Ünye’nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Platform üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TED’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5.1.7.  TED Platform” üzerinde yer alan ilanlar ve TED ara yüzü ile ilgili olarak Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve TED ara yüzü nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, TED üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine TED tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen TED Veritabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup;  TEDin gerekli talepleri ve dava hakları saklıdır.   

5.1.8. TED Veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen TED’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9.  Platform da Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı TED’in, TED çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.  TED Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10.  Üye Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemler le ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili TED’in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin,  TED’in veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   

5.1. tedgayrimenkul.com.tr  Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. TED; İş bu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri İle ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili TED Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilin de yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir;  TED her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2.  TED Platform da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme;  Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Platform kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. TED bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ödün vermeden kullanabilir.  Üyeler,  TED’in talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.  TED tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde  TED tarafından yapılabilir. Kullanıcılar tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.  

5.2.3. Platform üzerinden, TED’in kendi kontrolünde olmayan "Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya partallara, dosyalara içeriklere link verebilir. Bu linkler Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle TED tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Platformlar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler bunların içeriği hakkında TED’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4.  TED Platform da yer alan Üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini,  Üye nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde muhafaza edebilir.

5.2.5. TED Platformunun işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman erişimden kaldırabilir;  TED  bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.6. TED 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.  

6. TED Platform Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

TED Platform da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen hizmetleri Üyelere sağlayacaktır. TED tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde Üyenin TED Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin SİTE üzerinden Üyenin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

Üye"lerin birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi’ni kullanarak SİTE dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde SİTE üzerinden diğer Üyelere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir işlemin sağlanmasıdır.   

6.1. TED İlan Hizmetleri

6.1.1.  Üye, TED Üyelik Hesabı üzerinden TED tarafından belirlenen "İlan Programlarına göre TED Üyelik Hesabı" içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve TED Veritabanına yükleyecektir.

6.1.2. TED İlan Program’ları TED Üyelik Hesabı üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde Üyenin seçimine sunmayı ve Üyenin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili İlan Programına göre TED Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde Üyenin ilanını; ilanlarını yayınlamayı kabul ve taahhüt eder.

6.1.3. TED Üye tarafından TED Üye Hesabı üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "İlan Programı’na uygun olarak Üye tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "İlan Programı"nda belirtilen şekilde "Platform “da yayınlanmasını kabul veya red edecektir. TED Üye tarafından "İlan Program’larına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları Platformun İlan Program’larına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.   

6.1.4.  TED Platform da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Platform “da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Üye ”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.  TED bahsi geçen duruma ilişkin Üye “ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde "Üye"de ilgili "İlan Programı" için ödemiş olduğu bedelin iadesini TED  "den talep ve dava etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.1.5. TED Üyenin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve TED  ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Üye, bu konuda TED ‘a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla kabul etmektedir.

6.1.6.  Üye, TED Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere TED Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul ve taahhüt eder.  

6.1.7.  Üye, TED Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 6.1.8.  Üye, Platform da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini,  Platformun altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Platform da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.1.9.  Üye,  Platform da yayınlattığı ilanlarda gerçek doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır.  Üyenin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-3’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren Üyeler için TED Üye ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan Üye ligini askıya alabilir,  Üye likten çıkarabilir,  Üye likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesih edebilir.

6.1.10. Üye, tüketicinin korunması haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.1.11. Üye, seçmiş olduğu İlan Programın “da TED tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu İlan Programı bedelini İlan Programında belirtildiği şekilde TED’ e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.   

6.1.12. Üye, kendisine ait ilanlarını detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte Platform üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde,  Platform ın Kendisine ait bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

6.1.13. Üye, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla TED Üyelik Hesabı açmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple Üye likten çıkarılan,  Üye liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Partala girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla TED Üyelik Hesabı" açtığının,   TED tarafından tespit edilmesi halinde,  TED’in, bu  kişinin tüm TED Üyelik Hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.  

6.2.   TED Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri

Güvenli elektronik ticaret hizmeti işbu sözleşmede belirtilen Alıcı ve Satıcı sıfatına sahip Üyelerin Platform ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda  (online) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde TED’e bildirilmesi durumunda Alıcı tarafından TED’in Güvenli Hesabına aktarılan ürün bedelinin Satıcının hesabına transfer edilmesi Satıcı borcunu gereği gibi ifa etmez ise ve bu durum işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde Alıcı tarafından TED’e bildirilirse Alıcı tarafından TED’in “Güvenli Hesabı” na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde Alıcı “ya iade edilmesini sağlayan sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve Platform “da detayları açıklanan sistemdir.

TED Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetini kullanan Alıcı ve Satıcı sıfatına sahip olan Üyelerin hak ve yükümlülükleri ile TED bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu Aşağıdaki hükümler düzenlemektedir.

TED Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetinden yararlanan Satıcılar aynı zamanda işbu sözleşmenin 6,1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli elektronik ticaret hizmetinden yararlanan Satıcıların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 6,1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

6.2.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1.1. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetin “de Alıcı, Platform “da ilanları gösterilen Satıcı ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini; TED internet partalının alt yapısını kullanarak yapar. Alıcının Platform" üzerinden TED internet partalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti; ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek Satıcı ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Alıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.2.1.2. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetinde Satıcı eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde Alıcı tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse Alıcı Teklif ver butonunu kullanarak Satıcı “ya ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek teklifini yapar. Alıcının yapacağı bu teklif Satıcının belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. Satıcının Alıcı’nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden Alıcı’nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak Alıcı’nın TED Üyelik Hesabı’nda görüntülenir. Satıcı kabul veya red beyanını EMLAKTED Üyelik Hesabı’nı kullanarak yapmak zorundadır.  TED Üyelik Hesabı kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin TED’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Satıcı tarafından Alıcı’nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin Alıcı tarafından TED Güvenli Hesabı’na yatırılmaması durumunda taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fes olunmuş sayılacaktır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetinde Satıcı ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse Alıcı’nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi halinde taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

6.2.1.3. Alıcı, Platform" üzerinden TED internet partalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, Alıcı tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 6.2.1.2 maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde TED güvenli Hesabı’na yatırılmaması, Satıcının kimliğinin belirli olmaması, satışa konu olan ürünün işbu sözleşmenin 6.2.1.1 ve 6.2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında Alıcı “ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

6.2.1.4. Alıcı, Platform üzerinden TED internet partalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, TED "Güvenli Hesabı’na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının TED Güvenli Hesabı" dışında başka biçimlerle gerçekleştirilmesi durumunda TED işbu sözleşmede belirtilen Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; Alıcı" ve Satıcının hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.  TED para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek Alıcı “ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar TED tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında Sitenin ilgili bölümünden Alıcı “ya duyurulmaktadır.  Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise Partalın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

6.2.1.5.Alıcı, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla TED "Güvenli Hesabı’na, işbu üzere gönderilecektir. Alıcı, Satıcı “ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp Güvenli Hesap’taki ürün bedelinin Satıcının hesabına transferi için TED Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ürünü Satıcı “ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için TED Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı ürünü "Satıcı “ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde Güvenli Hesap “ta tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli ancak Satıcının ürünü geri aldığına dair TED Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde Alıcı’nın hesabına geri gönderilecektir. Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde, onay verildikten sonra hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda TED Üyeler arasındaki iletişimi sağlama da dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır.  Alıcı yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, TED tarafından Satıcının kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve Güvenli Hesap"ta bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan Satıcı “ya transferi için TED Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul eder. Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, Platform dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, ve taahhüt eder.

6.2.1.6. Alıcı, Satıcılar tarafından satışa arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında TED bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.2.1.7. Alıcı, Satıcı “ya havale edilmesi için güvenli hesap"a gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcının TED’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "Güvenli Hesap"ta bulunan Alıcı" veya Satıcının parası üzerinde TED’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul eder.

6.2.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.2.2.1. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya Partalın ilgili yerlerinde belirtilen "Partalın ve Platform “da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu TED ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.2.2.2. Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan Alıcı “ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2.2.3.  Satıcı, Alıcı’nın Güvenli Hesaba parayı göndermesi halinde Alıcı “ya ürün veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün veya hizmetin teslimini Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve surelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt  eder.

6.2.2.4. Satıcı, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde TED’e yapılan taleplere karşı TED’ ı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul ve taahhüt  eder.

6.2.2.5.  Satıcı, işbu sözleşmenin 6.2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, TED tarafından yönetilen Güvenli Hesaba, Alıcı" ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı" tarafından kabulü tamamlanıncaya kadar bloke edilmek üzere Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan  eder. Satıcı, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de belirtilen süre içinde Alıcı’nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap’taki ürün bedelinin Satıcının hesabına iletilmesi için TED’e bildirimde bulunabileceğini veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti Satıcı “ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi  için TED’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde TED,  Satıcının Alıcı “ya yolladığı ürün ve hizmeti Alıcı’nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve Güvenli Hesap"ta bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan  Alıcı tarafından Satıcı “ya iletilmesi için TED’e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. Satıcı" bu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, Platform dahi lin de konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2.2.6. Satıcı, Alıcı” ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin Alıcı “ya satış, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü,  TED tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri TED Üye Hesabı” üzerinden Partala gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde,  Alıcı” tarafından “Güvenli Hesaba gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Alıcı “ya iade edileceğini kabul ve taahhüt   eder.

6.2.2.7. Satıcı, Alıcı’nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesaba" gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve Alıcı’nın işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcının TED’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte Güvenli Hesap “ta bulunan Alıcı veya Satıcının parası üzerinde TED’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Ek Hizmetler

Üyeler, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak Partaldan duyurulan ve kullanım koşulları partalın ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden,  ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Üyeler TED tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Partalın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Partalın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. İlan Verilmesi, Satışa, Arzı, Listelenmesi, Yasaklı Ürün ve Hizmetler

7.1. TED tarafından partalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, listelenmesi TED tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında Üyenin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürünlerin ve hizmetlerin, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin Üye tarafından partalda satışa arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun TED tarafından tespit edilmesi halinde TED ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satışa arzına ilişkin ilanı  ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satışa sunan ilanını veren Üyenin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.3. TED gerekli gördüğü durumlarda Üye ”ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında)  Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikâyet veya ihbarda bulunabilir. Üye, yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak TED şikâyeti veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda,  TED’ ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde TED doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Üye,  Platform  'da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı gümrük kanunlarına, mevzuatına göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

8. Üye Profili Değerlendirme Sistemi

8.1. Üye profili değerlendirme sistemi,  Üyeler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi,  Üyelerin ve Kullanıcıların diğer Üyeler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen Üyelerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye puro filine yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece Üyelere ve TED’e aittir. Üyeler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece TED hizmetleri ve Platform kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

8.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken Üyelerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen Üye “ye aittir. TED kullanıcı profillerin de bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

8.3. Karşı taraf Üyeyi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili TED’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve TED tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.4. Üyeler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir üyeye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler.  Üyenin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üyeler TED’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.5. Üyelerin,  TED tarafından Platform da belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, TED tarafından kullanıcı profillerin den ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

9. Ücretlendirme

TED işbu sözleşme kapsamında belirtilen İlan Hizmetleri Güvenli Ödeme Hizmeti ve ek hizmetlerle ilgili hizmet ücretlerini ve ödeme koşullarını Platformun ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.  Platform “da aksi belirtilmediği takdirde,  Platformdaki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

TED Platform dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki,  banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller Platformun ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleftirler.

10. Gizlilik Politikası

 TED Platform “da Üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-4 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir.  TED Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilin de üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Platform dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu Platformun (sınırlı olmamak kaydıyla  TED VERİTABANI, TED ARAYÜZÜ, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden  TED’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) TED’e ait  veya TED tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.  Üyeler, TED  " hizmetlerini, TED bilgilerini ve TED telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının TED’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Platform Kullanım Koşulları dâhilinde TED tarafından izin verilen durumlar haricinde TED’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu Platform Kullanım Koşulları dâhilinde TED tarafından yetki verilmediği hallerde TED hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları,  TED ticari görünümü veya bu Platform vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

TED tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Platform “da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme,  Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,  TED işbu sözleşme ile belirlenen kazanımlarından herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TED için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek bu durumlar için TED den herhangi bir isim altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TED’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallerinde Marmaris Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. TED Kayıtlarının Geçerliliği Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TED kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, TED yemin teklifinden biri kıldığını ve bu maddenin HUMK  287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt  eder.

11.6. Yürürlülük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır)  Üye"nin elektronik olarak onay vermesi veya karşılıklı olarak imzalaması halinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir olacaktır.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezatta yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

Son olarak sizin  tedgayrimenkul.com.tr  daha zenginleştirebileceğini düşündüğünüz projeler bilgiler belgeler ve görüşleriniz olursa lütfen bunları bizimle paylaşın herhangi bir soru yada sorununuzu bize bildirin:

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen info@tedgayrimenkul.com.tr  adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Adres: Kemeraltı Mah. Org. M. Muğlalı Cad. Boyacı İş Hanı No: 20/1 MARMARİS

Tel : 0 850 305 06 98

E-mail : info@tedgayrimenkul.com.tr